skip to Main Content

Workshop 2: Build a front end that interacts with the Solana blockchainSolana Vietnam Coding Camp Mùa 2 là chuỗi 8 workshop đào tạo lập trình và 8 panel thảo luận hướng dẫn xây dựng sự nghiệp trên nền tảng blockchain Solana. Chương trình được thực hiện bởi Superteam Vietnam, Sentre Protocol, Coin98 Finance, JobHopin, cùng các nhà tài trợ giải thưởng Solana Foundation, Saros Finance, Ancient8, Solscan, MindX.

Xem nội dung bài học tại: https://codingcamp.so/blogs
Tham gia cộng đồng dev của chương trình tại: https://t.me/solanadevsvietnam

source

Back To Top